امروزه سازه های بتنی بسیاری در کشور به دلیل اجرای غلط آن نیازمند ترمیم و مرمت هستند. فیدار بتن برای انجام آسیب شناسی و ترمیم و مقاوم سازی در کنار شما خواهد بود.